امروز جمعه ,۹ اسفند ۱۳۹۸
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۷:۴۷
گزارش تصویری

1350 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد استان کرمان افتتاح شد

مراسم افتتاح و واگذاری 1350 واحد مسکن مددجویان تحت حمایت استان کرمان پنج شنبه 17 بهمن ماه با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهر دوساری، شهرستان عنبرآباد برگزار شد.
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

افتتاح 1350 واحد مسکن مددجویان استان کرمان 1398/11/17

پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸