امروز پنج شنبه ,۳۰ دی ۱۴۰۰

اینفوگرافی

آمار خانوار معیشت بگیر
آمار تعداد نفرات مددجویان کمک معیشت بگیر
آمار زنان مددجوی سرپرست خانوار
آمار زنان مددجوی سرپرست خانوار2
گزارش عملکردکمک معیشت
عملکرد فعالیت حمایتهای اجتماعی(1)
عملکرد فعالیت حمایتهای اجتماعی(2)
عملکرد فعالیتهای رفع بحران در مناطق محروم
گزارش عملکرد فعالیت درمان
Loading