امروز دوشنبه ,۵ فروردین ۱۳۹۸
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) 1397/09/14 نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) 14 لغایت 15 آذر ماه با حضور رئیس و اعضای هیئت امنای امداد امام (ره)، معاونین و مدیران ستاد مرکزی و مدیران کل استانها در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد. عکاس: مجید پوریا
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 4
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 6
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 5
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 8
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 7
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 9
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 10
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 12
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 11
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 14
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 13
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 15
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 16
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 17
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 18
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 19
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 20
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 21
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 22
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 23
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 1
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 2
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 3
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 4
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 5
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 8
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 9
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 10
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 11
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 12
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 14
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 15
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 16
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 17
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 18
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 19
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 20
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 21
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 22
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 24
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 23
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 6
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 7
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 2
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/09/14 1
نشست سراسری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره)  1397/09/14 25

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.